Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest sklepstolarza.pl sc. Marek Obuchowicz Bartosz Ogrodowczyk z siedzibą w Warszawie (dalej „sklepstolarza.pl” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.sklepstolarza.pl (dalej „sklepstolarza.pl”).

Kontakt, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

adres e-mail: kontakt@sklepstolarza.pl

Sposób pozyskania danych:

Otrzymaliśmy je podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi na platformie sklepstolarza.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklepstolarza.pl?

Przetwarzanie danych osobowych, jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy sklepstolarza.pl a klientem, w tym do:

 •     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z sklepstolarza.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;
 •     zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 •     obsługi reklamacji na sklepstolarza.pl w przypadku, gdy zostanie złożona reklamacja;
 •     obsługi zgłoszeń, które są kierowane do obsług sklepu (np. przez formularz kontaktowy);
 •     kontaktowania się z klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 •     Obsługi logistycznej zamówienia, w szczególności wskazaniu danych firmom kurierskim, które dostarczą zamówienie;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepstolarza.pl, którym jest:

 •     monitorowanie aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością na sklepstolarza.pl;
 •     dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie aktywności na sklepstolarza.pl;
 •     kontaktowanie się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą kielnta - przez e-mail oraz telefon;
 •     zapewnienie obsługi płatności;
 •     monitorowanie aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz sklepstolarza.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 •     prowadzenie badań i analiz sklepstolarza.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej sklepstolarza.pl;
 •     organizacja programów konkursów oraz akcji promocyjnych;
 •     prowadzenie analiz statystycznych;
 •     przechowywanie danych do celów archiwizacji, oraz zapewnienie spełnienia przez sklepstolarza.pl obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przypadku wyrażenia zgody. przetwarzamy dane osobowe w celu:

 •     zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 •     organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;

Istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych..Można tego dokonać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody.

Obowiązek podania danych osobowych:

Wymagamy jest podanie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z klientem, a tym samym świadczyć usługę:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres dostawy,
 • hasło (w przypadku rejestracji konta)

Jeśli dane te nie zostaną podane nie będzie możliwe zawarcie umowy i w związku z tym korzystanie ze sklepstolarza.pl. W przypadku wymagań przepisów prawa konieczne może być podanie innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
 • cofnie się swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 •  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – ograniczenie przetwarzania danych na okres umożliwiający sprawdzenie tych danych;
  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zostanie wyrażona zgoda, aby zostały usunięte;
  • dane nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie klienta zgody lub umowy zawartej z klientem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych:

Prawo sprzeciwu, z którego można skorzystać od 25 maja, wobec przetwarzania danych osobowych, można wnieść gdy:

 •     przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znajduje się klient,
 •     dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Udostępnianie danych osobowych:

Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli realizujących:

 • usługi logistyczne,
 • płatnicze,
 • usługi konsultingowe lub audytowe,
 • spomagają obsługę użytkowników sklepstolarza.pl,
 • wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
 • przeciwdziałanie związane z oszustwami i nadużyciami (organy publiczne).

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy a także po jej zakończeniu w celach:

 •     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •     zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •     statystycznych i archiwizacyjnych,
 •     maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe przechowywane są do celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu. 

W przypadku konkursów oraz akcji promocyjnych dane będa przechowywane przez czas trwania tych wydarzeń i okres rozliczenia oraz wręczania nagród. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów, dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym sklepstolarza.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywane danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w ramach odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie):

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), bez wpływu na sytuację użytkownika i bez żadnych skutków prawnych.

Profilowanie danych osobowych przez sklepstolarza.pl polega na przetwarzaniu danych (łacznie ze sposobem zautomatyzowanym). Dane wykorzystywane będą do oceny niektórych informacji o użytkownikach np. analiza lub prognoza osobistych zainteresowań i preferencji.